Klub českých turistů

Klub českých turistů (dále KČT) je největší českou turistickou organizací, která sdružuje občany zabývající se aktivní turistikou od dětského do důchodového věku. Činnost klubu navazuje na dlouhou  tradici - byl založen v roce 1888. Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a přihlásí se v některém z jeho odborů nebo klubů. Více informací na www.kct.cz.

Každý člen platí pro KČT roční příspěvek, který se zpravidla pohybuje v rozmezí 50 až 250 Kč za osobu a rok. Po zaplacení příspěvku je člen pojištěn pro případ úrazu na turistických akcích.

KČT vytváří podmínky pro aktivní turistiku a zabezpečuje všestranný turistický program, jehož hlavními složkami je poznávací činnost a pohyb v přírodě. Činnost členů motivuje i širokým programem plnění podmínek mnoha turistických odznaků ze všech oblastí České republiky.

Naši turisté a ostatní veřejnost na svých vycházkách, výletech a putováních do přírody využívají značených turistických cest, které udržují a připravují značkaři. V současné době se KČT stará o kompletní síť turisticky značených cest v celé České republice.

KČT je vydavatelem podrobných "zelených" turistických map v měřítku 1:50 000, které vznikají z vojenských topografických map, doplněných o síť značených cest, potřebné vlastivědné a turistické údaje. Edice pokrývá svými 97 listy celé území České republiky. Mapy jsou členům KČT prodávány ve vybraných prodejnách nebo u distributorů s 20 % slevou prodejní ceny při předložení platného členského průkazu v Informačním centru KČT, Praha 2, Fügnerovo nám. 3.

KČT je majitelem a správcem řady turistických chat a objektů využívaných hlavně pro ubytování členů a jejich rodin, ve kterých členům poskytuje v roce 2005 dotaci ve výši 20 až 50 Kč na jeden nocleh.

KČT vydává vlastní časopis - dvouměsíčník TURISTA, který členové mohou s výhodou odebírat po úhradě členského příspěvku a příplatku 135 Kč za časopis na kalendářní rok (do 15.1.1.20XX) u své-ho odboru nebo klubu. Časopis je rozesílán poštou.

Nečlenové si mohou časopis TURISTA předplatit za 195 Kč/rok na adrese:  SEND Předplatné, s.r.o., P.O. Box 141, 140 21 Praha 4, tel.: 605 202 115, send@send.cz, www.send.cz.

VÝHODY A PODMÍNKY ČLENSTVÍ V KČT

·        Členem Klubu českých turistů se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami KČT a kdo se přihlásí v některém ze základních článků - odborů KČT.

·        Každý člen KČT platí roční příspěvek, jehož výši určuje mateřský odbor KČT.

·        EUROBEDS - Kkaždý člen obdrží slevovou kartu EUROBEDS, s níž může uplatnit slevy na poskytnuté služby nebo zakoupené zboží u více než 1100 smluvních partnerů systému EUROBEDS.

·        Časopis Turista - člen KČT má výhodnější předplatné klubového časopisu TURISTA (135 Kč/rok, nečlenové 195 Kč/rok). V tomto dvouměsíčníku je vždy spousta zajímavých článků o turistice, přírodě, kulturních akcích, výzbroji a výstroji pro turisty a mnoho dalších zajímavostí.

·        Slevy na ubytování

o       Na základě předložení průkazu KČT se zaplaceným členským příspěvkem (tj. platnou kartou EUROBEDS) je poskytována sleva na ubytování při turistické činnosti ve výši 30 až 50 Kč na osobu a noc ve vybraných ubytovacích objektech (Objekty KČT).

o       Člen KČT s platnou kartou EUROBEDS může čerpat výhody spojené se zahraničními smlouvami KČT, jako například slevy na ubytování na rakouských chatách OTK a Naturfreunde.

·        Mapy KČT - každý člen s platným průkazem má možnost nakupovat turistické mapy vydávané Klubem českých turistů na podkladě vojenských topografických map 1:50 000 se slevou. Sleva činí cca 20% běžné prodejní ceny a platí pouze v Turistickém infocentru, Fügnerovo nám. 3, Praha 2 a u výhradních regionálních distributorů. Na jeden průkaz lze zakoupit se slevou po 1 mapě od každého titulu. Turistické cesty na těchto mapách jsou maximálně přesné, protože je v přírodě všechny vyznačují pouze členové KČT, tedy titíž, kdo je pak zakreslují do map.

·        Slevy na startovném - většina organizátorů turistických akcí pro veřejnost poskytuje slevy na startovném členům KČT, kteří se prokáží platnou legitimací

·        Pojištění členů

o       Členové KČT jsou pojištění proti následkům úrazu vzniklého při organizované turistické činnosti. Na základě tohoto pojištění získávají finanční odškodnění v případě úrazu s dlouhodobými nebo trvalými následky postižení, v případě jejich úmrtí pozůstalí.

o       Člen KČT se může nechat výhodně pojistit i na cesty do zahraničí. Pojištění se vztahuje mimo jiné na pohyb v horách nad 2000 m.n.m., vysokohorskou turistiku, horolezectví, lyžování mimo vyznačené sjezdovky. Pojištění je na 12 měsíců a pojistné činí 1 350 Kč.

·        Slevy na dopravu - KČT poskytuje svým členům příspěvek na dopravu při turistické činnosti. Tato dotace je poskytována při zakoupení těchto zvýhodněných druhů cestovních dokladů Českých drah:

o       Kilometrická banka 2000 - dotace 20% z ceny sešitku KMB, KKMB

o       Junior pas - dotace 20% z ceny roční či půlroční známky

o       Senior pas - dotace 34% z ceny roční známky.

Poskytnutí příspěvku člen KČT uplatňuje u svého odboru KČT.

Úrazové pojištění KČT v roce 2006

Na rok 2006 je stejně jako v minulých letech uzavřeno skupinové úrazové pojištění pro členy KČT u České podnikatelské pojišťovny, a.s. V platnosti zůstává i nadále pojistná smlouva č. 0004238036 a v tomto bodě proto nedochází k žádné změně.

Pojištění se vztahuje na všechny členy KČT, kteří mají platný členský průkaz, tzn. mají i kartu EUROBEDS na daný rok, s výjimkou členů sdružených v Asociaci tur. odd. mládeže (ATOM). Pojištěny jsou úrazy, ke kterým dojde na akcích organizovaných klubem. Pojištění se nevztahuje na individuální dopravu k těmto akcím, s výjimkou hromadné dopravy organizované KČT. Nárok na plnění vzniká v případě smrti úrazem, v případě trvalých následků v důsledku úrazu nebo trvá-li doba léčení více než stanovená doba. V tomto případě se plnění poskytuje zpětně od 1. dne léčení. Výše pojistných částek jsou patrné z této tabulky:

RIZIKO

MLÁDEŽ DO 14 LET

DOSPĚLÍ

Smrt úrazem

15 000,-

50 000,-

Odškodné (Kč/den)

od 29. dne 50 Kč

od 29. dne 100 Kč

Trvalé následky úrazu při tělesném poškození

od 5,1% do 25%

150 000,-

100 000,-

od 25,1% do 50%

2x

2x

od 50,1% do 75%

3x

3x

od 75,1% do 100%

4x

4x

V případě denního odškodného se plnění poskytuje v případě, že doba pracovní neschopnosti přesáhne dobu uvedenou v pojistné smlouvě tj. 29 dní. Zaměstnanci musí spolu s Hlášením o úrazu zaslat kopii neschopenky potvrzené zaměstnavatelem. OSVČ dokládají neschopenku potvrzenou OSSZ. Děti a důchodci neschopenku nepředkládají, stačí potvrzení lékaře o době léčení. Úrazy s kratší dobou léčení (popř. pracovní neschopnosti) než odpovídá příslušné věkové kategorii je bezpředmětné hlásit.

Z pojištění jsou vyloučeny úrazy, ke kterým dojde při provozování extrémních sportů jako např. extrémní horolezectví, hloubkové potápění, bungee jumping, sjíždění divokých vod, adrenalinové sporty apod.

Stejně jako v minulých letech se toto pojištění vztahuje pouze na úrazy, ke kterým dojde při organizované turistice jak v ČR tak i v zahraničí. Organizovaná turistika je v pojistné smlouvě definována následovně:

Turistickou akcí pro potřebu této smlouvy je turistická aktivita publikovaná v jakémkoliv kalendáři turistických akcí vydávaném odborem turistiky, oblasti, ústředím KČT nebo uvedená v zápise ze schůze příslušné složky KČT konané před datem akce, nebo při značkařské akci dle vystaveného cestovního příkazu.

Je proto nanejvýš žádoucí tomuto ustanovení věnovat zvýšenou pozornost a potvrzovat pouze ty úrazy, ke kterým skutečně došlo na organizovaných akcích.

Pokud se vyskytne pokus o zneužití tohoto pojištění k odškodnění úrazu, ke kterému došlo při jiných aktivitách, nepotvrzovat hlášení o úrazu a dotyčného upozornit, že se pokouší o trestný čin pojistného podvodu a případ oznámit ústředí KČT.

Uplatnění nároku na plnění provede člen, který utrpí úraz z příčin, na které se pojištění vztahuje, na formuláři "Hlášení úrazu“, který je k dispozici na kterékoli pobočce České podnikatelské pojišťovny nebo na internetových stránkách KČT:  formulář "hlášení úrazu". Na této adrese naleznete také seznam všech poboček České podnikatelské pojišťovny, a.s. Hlášení člen vyplní, nechá si potvrdit účast od pořadatele akce na 2. straně Hlášení v rubrice "Použijte pro údaje, pro které nestačily předtištěné rubriky, např. náklady spojené s úrazem", přičemž doloží své členství v KČT platným členským průkazem. Pořadatel , který potvrzení vydá musí do hlášení uvést hůlkovým písmem nebo na stroji své celé jméno a funkci v KČT.

 Po skončení léčení si nechá vystavit lékařskou zprávu od ošetřujícího lékaře, která je součástí tohoto formuláře. Protože lékařské potvrzení je placenou službou, nechá si pojištěný na tuto platbu vystavit účet, který přiloží k Hlášení (bude uhrazen pojišťovnou spolu s plněním).

Takto vyplněné hlášení spolu s kopií členského průkazu KČT s platnou kartou EUROBEDS na letošní rok odešle na adresu pojišťovny:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s

Odbor likvidace pojistných událostí – Úsek životního pojištění

Budějovická 5

140 00 Praha 4

nebo předá na nejbližší pobočce pojišťovny.

Další informace o tomto pojištění můžete získat na ústředí KČT nebo na adrese:

PROFIMAK, s.r.o., ing. Petr Kamínek, Vratislavova , 128 00 Praha 2

tel./fax: 224912598), 602/558 638, petr.kaminek@profimak.cz

 

Klub českých turistů PRAHA

Klub českých turistů Praha sdružuje 52 velkých i malých klubů a odborů, oddílů mládeže a turistických oddílů mládeže Asociace TOM z Hlavního města Prahy a okresu Praha východ. Koncem roku 2005 měl celkem asi 3500 členů, složených z 28,5 % dětí a mládeže do 26 let, 36,5 členů do 54/59 let a 35 % důchodců.

Klub českých turistů Praha se sídlem v Praze 2, Fügnerovo nám. 3 je samostatným právním subjektem a je řízen několikačlenným výborem a jeho komisemi. Předsedou pan Ing. Ivan Press.

Současně funguje KČT Praha jako oblastní výbor Klubu českých turistů.

více informací na www.praha.kct.cz

Přehled největších odborů v KČT Praha – stav 2005

Název

Členů

Věkový rozsah

KČT TJ Praga

260

senioři

KČT Slavoj Praha

239

dospělí a mládež

KČT Praha – město

223

dospělí a mládež

Radotínský turistický klub

198

dospělí a mládež

KČT Banka Praha

177

dospělí a mládež

AC Sparta Praha

170

dospělí

KČT Motorlet

144

dospělí a mládež

KČT Praha – Vyšehrad

135

senioři

Tempo Praha

129

dospělí a mládež

KČT Praha – Internet

129

dospělí a mládež

KČT Metrostav

117

dospělí a mládež

KČT Kobylisy

111

dospělí a mládež

Start Praha

102

dospělí

KČT SK Viktoria Žižkov

90

dospělí a mládež

KČT TJ Dukla

75

dospělí

KČT Ústředí

72

dospělí

Pro vaši informaci uvádíme, že kluby:

·        provozují pěší, vodní, lyžařskou, vysokohorskou turistiku, cykloturistiku,

·        mají i celoroční program pro mládež,

·        nabízejí tématické vycházky v Praze a jejím nejbližším okolí,

·        pořádají dvou i vícedenní zájezdy po našem území i v zahraničí,

·        nabízejí i dálkové etapové pochody,

·        součástí nabídky jsou i kurzy pro zdokonalení dovedností (plavání, vodácký výcvik, lyžování),

·        nechybí ani společenské kulturní večery a setkání, či promítání diapozitivů z cest.

Každý klub má pro svoje členy vlastní program a věnuje se většinou i činnosti s mládeží. V klubech najde kamarády každý dříve či později narozený, rodiče s dětmi, invalidé i třeba zrakově postižení ( klub KČT ZORA )

Oddíly mládeže KČT Praha

Základnu KČT Praha tvoří také asi 1800 členů ve věku do 26 let. Tato mládež je většinou organizována v turistických oddílech mládeže TOM nebo oddílech mládeže OM KČT Praha. Kromě toho mnoho dětí se svými rodiči využívá celoroční program odborů KČT. Oddíly mládeže sdružují v Praze ve 44 oddílech cca 1250 členů, což je přibližně jedna čtvrtina členské základny KČT Praha. Většina oddílů se věnuje pěší turistice zaměřené na pobyt v přírodě, poznávání historie a památek, máme však i vodáky a cykloturisty. Mnohé oddíly pracují v odborech, které fungují při tělovýchovných jednotách. Velmi často jsou oddíly i v některých jiných organizacích, zejména pak v Junáku, Lize lesní moudrosti, Tábornické unii, ATOMU a Sokolu a dalších.

Oddíly mládeže se věnují pravidelné práci - mají schůzky v průběhu každého týdne, během roku podnikají různé akce a výpravy, vyvrcholením činnosti jsou letní tábory. O vedení oddílů mládeže se stara-jí starší vedoucí, jejich sbor je dlouhodobě stabilizovaný.

Metodicky práci oddílů řídí Rada mládeže KČT Praha, která se schází pravidelně každý třetí čtvrtek v měsíci. Kromě řešení běžných organizačních problémů a otázek připravila i některé akce jako Výstup na Panskou skálu a Kufrování OM. Jednou za rok svolává rada mládeže vedoucí oddílů, aby je informovala o možnostech a úkolech pro další období, případně s nimi projednala některé organizační záležitosti.

Výboru KČT Praha se celkem daří zajišťovat pro činnost oddílů finanční prostředky na základě grantů Magistrátu hlavního města Prahy pro mládež. Přidělené prostředky významně napomohly ke zlepšení materiální základny oddílů a možností na pravidelnou činnost. Z těchto prostředků některé oddíly čerpají i na pořádání akcí pro veřejnost.

Oblastní odznak – KDY A KAM ?

Od 1.1.2000 zavádí PR KČT Praha nový oblastní odznak KDY A KAM, který je udělován za účast na turistických a sportovních akcích pořádaných v kalendářním roce pražskými kluby KČT a akcí podle Turistického kalendáře KČT Praha - Kdy a kam Podmínkou plnění odznaku je zakoupení záznamníku za 25,- Kč v Informačním centru KČT Praha.

Odznak mohou plnit i nečlenové KČT a cizinci. Zápis do záznamníku si provádí turisté sami. Účast potvrzuje pořadatel nebo vedoucí akce (vedoucí, cvičitel). Pro informaci lze zaznamenávat i kilometráž na každé akci.

Hodnocení:

Za každý potvrzený záznam je 1 bod, u vícedenních akcí se započítává 1 bod za každý den. Podle počtu získaných bodů za rok se chodec zařadí do kategorie.

Pražský Mini chodec 15 bodů/rok  Pražský Midi chodec 30 bodů/rok Pražský Maxi chodec 50 bodů/rok

Na důkaz své roční aktivity smí každý turista nosit odznak KDY A KAM - Pražský chodec podle dosažené kategorie, který si po předložení vyplněného a potvrzeného záznamníku může vyzvednout zdarma v Informačním centru KČT Praha, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2.